Inovativní technologie a metody pro stávající logistické infrastruktury

09.05.2023

Ekonomické řešení pro Brownfield / modernizaci od společnosti WITRON

Maloobchodní společnosti po dlouhou dobu upřednostňovaly především řešení Greenfield pro rozšíření své stávající logistické infrastruktury. V současné době je na trhu na národní i mezinárodní úrovni patrný trend, že řešení Brownfield – tj. integrace nových technologií do stávajících budov – se stávají stále atraktivnějším a životaschopnějším doplňkem strategie Greenfield. Konkrétně se může jednat jak o modernizaci, tak o rozšíření technologií a staveb. Jde tedy o přeměnu budov, které se dříve používaly ručně, na automatizovaná logistická centra.

V souladu s krédem "Use your Assets" existuje mnoho faktorů, které hovoří ve prospěch přizpůsobení stávajících logistických struktur budoucnosti v rámci strategie Brownfield, a tím i úspory peněz a času.

Výhody strategie Brownfield jsou různorodé

 • Stávající distribuční centrum je již umístěno na správném místě
  a je logisticky dobře začleněno do maloobchodní sítě, pokud jde o pobočky a dodavatele. S dobrým napojením na dopravní a železniční síť. Energetické a komunikační vazby již existují a zaměstnanci jsou již převážně z regionu, což je obrovská výhoda z hlediska udržení know-how, firemní kultury a náboru zaměstnanců.
   
 • Nové plochy pro řešení Greenfield se hledají obtížně:
  Nové stavební pozemky jsou stále vzácnější, protože mnoho obcí kvůli své strategii udržitelnosti vymezuje stále méně komerčních pozemků. Naproti tomu logistické centrum typu Brownfield již stojí na místě a často má další přilehlé prostory pro rozšíření.
   
 • Nové komerční prostory a nové budovy jsou drahé
  Jak pořízení pozemku, tak jeho rozvoj a vlastní stavební práce stojí peníze – v současné době s trvale rostoucími náklady na pozemky, materiál a řemeslníky. Stávající nemovitosti navíc není třeba vůbec uvádět na trh.
   
 • Výstavba nové budovy je časovým faktorem
  Řešení Brownfield lze využít rychleji, protože mimo jiné odpadá čas potřebný na vyhledání pozemku, schvalovací řízení, plánování výstavby a výstavbu budovy.
   
 • Implementace moderních technologií do stávající budovy je ekonomicky výhodná – ať už modernizací již existujících komponent (regálové systémy, mechanika, dopravníkové technologie, PLC + IT), nebo kompletní integrací nových inovativních řešení skladování a vychystávání. To má za následek další pozitivní nákladový a časový faktor.
   
 • Ve smyslu holistické strategie udržitelnosti je opětovné využití existující látky rozhodujícím faktorem, který zabrání zapečetění půdy nebo jinému plýtvání zdroji – z ekonomického, ekologického i sociálního hlediska.


Nutná holistická koncepce implementace

Aby bylo možné ověřit, zda stávající logistické nemovitosti vyhovují budoucímu strategickému zaměření, je třeba nejprve provést důkladnou analýzu a vypracovat holistickou koncepci realizace. To zahrnuje:

 • Průzkum stávající stavební konstrukce / struktury budovy
  V závislosti na teplotním rozsahu, např. stavu podlah, statice, světlé výšce, technickém vybavení budovy vč. klimatizační techniky, dostupných stavebních plochách, možných plochách pro rozšíření, možných přístavbách atd.....
   
 • Do jaké míry lze stávající logistické technologie modernizovat nebo nahradit či doplnit novými logistickými technologiemi (např. OPM, AIO, ATS, GTP, WA buffery, vysoce dynamické zakladače a dopravníkové technologie atd...)
   
 • Plánování procesů toku materiálu
  Kromě optimálního propojení všech logistických oblastí a teplotních zón jsou zohledněny také typické problémy budov. Například dobrá dostupnost pro servisní a údržbářské týmy, úklid zařízení, protipožární ochrana, únikové cesty nebo způsob, jakým lze novou technologii nejrozumněji fyzicky dostat do budovy (např. přes střechu nebo otevřením očních stěn).
   
 • Proces transformace
  tj. jak jsou zaváděny nové podniky z hlediska organizace, plánování a technologie. 

  To vyžaduje holistickou strategii změn (včetně instalačních a modernizačních cyklů, fází demontáže, přechodových konceptů se scénáři dočasného místního přemístění stávajících obchodních operací, předvídavých záložních scénářů atd.).

  Přitom je třeba přehledně vyřešit nejdůležitější otázku: Jak bude probíhat realizace projektu po celou dobu jeho trvání – a jak bude souběžně probíhat průběžný provoz nebo dodávky pobočkám a spotřebitelům?

  V závislosti na konkrétním případu existují různé přístupy k praktické realizaci buď na místě, nebo v logistické síti.


Reference na Brownfield po celém světě

Odborníci společnosti WITRON jsou velmi dobře obeznámeni s požadavkem na ekonomické zmapování řešení Brownfield pomocí automatizovaných skladovacích a vychystávacích technologií. Společnost je celosvětově považována za jednoho z lídrů na trhu v oblasti plánování, implementace, údržby a provozu zařízení pro vysoce dynamická distribuční centra. Od založení společnosti před více než 50 lety bylo do dnešního dne úspěšně realizováno více než 2 000 projektů – včetně více než 100 vysoce výkonných logistických center v Evropě, Severní Americe a Austrálii určených speciálně pro potravinářský maloobchod. Dobrých 30 procent z nich představují řešení Brownfield.

Například společnost COOP Norsko ve svém distribučním centru s více teplotami v Oslu zvýšila během probíhajícího provozu výkon svého stávajícího zařízení pro suché, čerstvé a mražené zboží o 30 % instalací jedenácti dalších strojů COM, včetně související infrastruktury, jako jsou další uličky pro skladování palet, uličky pro skladování zásobníků, zakladače, baličky, depaletizátory a dopravníkové technologie, a nyní denně vychystá více než 625 000 maloobchodních jednotek.

Ve švýcarské obchodní společnosti MIGROS integrovala společnost WITRON během probíhajícího provozu zcela nový logistický systém do provozního distribučního centra v Neuendorfu a společně se stávajícím zařízením jej přeměnila na plně funkční omnichannel distribuční centrum. Za tímto účelem bylo instalováno vysoce dynamické automatizované řešení Case and Piece Picking (OPM + AIO) a byly modernizovány a optimalizovány stávající logistické prostory (příjmové zboží, výdejové zboží, prostor pro elektronický obchod), mechanické prvky (vysokoregálový sklad, dopravníkové trasy), IT a procesy toku materiálu. Zařízení je v současné době navržen pro denní výkon 472 000 vychystávacích jednotek a zásobuje 700 poboček a mnoho tisíc zákazníků nakupujících doma ve Švýcarsku ze sortimentu více než 100 000 různých položek ročně. Do stávající budovy v Neuendorfu byl také integrován moderní, plně automatizovaný mrazicí sklad s technologií WITRON OPM, z něhož je denně zásobováno 1 400 poboček s více než 100 000 vychystávanými jednotkami. Vychystávání objednávek se zde provádí na paletách i na válečkových kontejnerech.

Kromě toho společnost MIGROS nahradila čistě manuální řešení Convenience ve stávající budově v areálu Suhr vysoce automatizovaným systémem WITRON (OPM, DPS, ATS) pro dimenzování zboží na paletách, v válečkových kontejnerech i v přepravkách. Tomu předcházela modernizace logistiky suchého zboží, pro kterou byl v rámci projektu "Future COM" na střeše stávajícího distribučního centra instalován plně automatizovaný vychystávací systém s 28 stroji COM. Mistrovské dílo z technologického i architektonického hlediska. Celkem nyní zásobuje 600 poboček a 300 obchodů (kiosků, čerpacích stanic atd.) více než 430 000 jednotek denně.

Ve španělském omnichannel maloobchodním řetězci Condis je systém WITRON OPM v logistickém centru v Montcadě zásobován zbožím prostřednictvím stávajícího manuálního vysokoregálového skladu.

Na zkušenosti společnosti WITRON s Brownfield spoléhají také francouzští prodejci potravin, jako jsou Diapar, E.Leclerc a Intermarche. V Severní Americe byla ekonomická řešení komplexně integrována do stávající struktury budov pro zákazníky, jako jsou například Albertsons, Kroger a Sobeys.